Philips HR2104 Daily manual

Philips HR2104 Daily
8.4 · 1
PDF manual
 · 2 páginas
Español
manualPhilips HR2104 Daily
English
Before first use
Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use
the appliance for the rst time (see chapter “Cleaning”).
Dansk
Før apparatet tages i brug
Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger
apparatet for første gang (se afsnittet ”Rengøring”).
Deutsch
Vor dem ersten Gebrauch
Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts gründlich alle Teile, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen (siehe „Reinigung“).
Ελληνικά
Πριν την πρώτη χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα
μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός»).
Español
Antes de utilizarla por primera vez
Lave bien las piezas que vayan a estar en contacto con los alimentos antes de usar
el aparato por primera vez (consulte el capítulo “Limpieza”).
Suomi
Käyttöönotto
Puhdista hyvin kaikki ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen laitteen
käyttöönottoa (lisätietoja kappaleessa Puhdistus).
Français
Avant la première utilisation
Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact
avec des aliments (voir le chapitre « Nettoyage »).
Italiano
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, lavate con cura tutte le parti
che verranno a contatto con il cibo (si veda il capitolo “Pulizia”).
Nederlands
Voor het eerste gebruik
Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig schoon
voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
Norsk
Før første gangs bruk
Delene som kommer i kontakt med maten, må rengjøres grundig før apparatet
brukes for første gang (se avsnittet Rengjøring).
Português
Antes da primeira utilização
Limpe muito bem todas as peças que entrarem em contacto com os alimentos
antes de utilizar o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo “Limpeza”).
Svenska
Före första användningen
Rengör noga de delar som kommer i kontakt med mat innan du använder
apparaten för första gången (se kapitlet ”Rengöring”).
Türkçe
İlk kullanımdan önce
Cihazı ilk defa kullanmadan önce yiyeceklerle temas edecek olan parçaları iyice
temizleyin (bkz. “Temizleme” bölümü)
Register your product and get support at

HR2100

HR2101

HR2102

HR2103

HR2104

HR2108

www.philips.com/welcome

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR2100_2101_2102_2103_2104_2108_WEU_UM_V3.0
3140 035 28893
2
1
3
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
AR
FA
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
IT Manuale utente
English
Using the blender
The blender is intended for:
Blending uids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups,
mixed drinks, shakes.
Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
Tip: To process ingredients very briey, turn the control knob to
the pulse setting (
P ) several times. Never use the pulse setting
longer than a few seconds at a time.
Using the lter (HR2101/HR2103/HR2104)
You can use the lter to obtain extra nely blended sauces, fresh
fruit juices or cocktails. All pips and skins are caught in the lter.
Dansk
Sådan bruges blenderen
Blenderen er beregnet til:
Blendning af ydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter,
sauce, frugtjuice, suppe, mixede drinks og shakes.
Mixning af bløde ingredienser, f.eks. pandekagedej eller
mayonnaise.
Purering af kogte ingredienser, f.eks. ved tilberedning af
babymad.
Tip: For at tilberede ingredienser meget kortvarigt skal du dreje
kontrolknappen til pulse-indstillingen (
P ) ere gange. Brug aldrig
pulse-indstillingen længere end et par sekunder ad gangen.
Brug af lteret (HR2101/HR2103/HR2104)
Filteret kan bruges til tilberedning af ekstra nt blendede saucer,
frugtjuice eller cocktails. Alle kerner og skræller opfanges af
lteret.
a
b
c
d
e
g
hi
j
k
l
m
f
English
a Measuring cup
b Lid
c Blender jar
d Sealing ring for blender/mill blade
unit
e 4-star blade unit for blender and
mill (specic model only)
f 5-star blade unit for blender and
mill (specic model only)
g Control knob
h Pulse setting
i Speed settings
j Mini chopper blade unit
(HR2102/HR2104 only)
k Sealing ring for mini chopper
blade unit
l Mill and mini chopper beaker
(HR2102/HR2103/HR2104/
HR2108 only)
m Filter (HR2101/HR2013/HR2104
only)
Dansk
a Målebæger
b Låg
c Blenderglas
d Tætningsring til knivenhed til
blender/møllekværn
e 4-stjernet knivenhed til blender
og møllekværn (kun nogle
modeller)
f 5-stjernet knivenhed til blender
og møllekværn (kun nogle
modeller)
g Kontrolknap
h Pulse-indstilling
i Hastighedsindstillinger
j Knivenhed til minihakker (kun
HR2102/HR2104)
k Tætningsring til knivenhed til
minihakker
l Bæger til møllekværn og
minihakker (kun HR2102/
HR2103/HR2104/HR2108)
m Filter (kun HR2101/HR2013/
HR2104)
Deutsch
a Messbecher
b Deckel
c Mixbecher
d Dichtungsring für Mixer-/
Mühlenmessereinheit
e 4-Sterne-Messereinheit für
Mixer und Mühle (nur bestimmte
Modelle)
f 5-Sterne-Messereinheit für
Mixer und Mühle (nur bestimmte
Modelle)
g Drehschalter
h Impulsfunktion
i Geschwindigkeitseinstellungen
j Messereinheit für Mini-
Zerkleinerer (nur HR2102/
HR2104)
k Dichtungsring für Messereinheit
des Mini-Zerkleinerers
l Mühlenbecher/Becher des Mini-
Zerkleinerers (nur HR2102/
HR2103/HR2104/HR2108)
m Filter (nur HR2101/HR2013/
HR2104)
Ελληνικά
a Δοσομετρητής
b Καπάκι
c Κανάτα μπλέντερ
d Δακτύλιος σφράγισης για τις
λεπίδες του μπλέντερ/του
μύλου
e Λεπίδες με 4 άκρα για το
μπλέντερ και το μύλο (μόνο σε
συγκεκριμένα μοντέλα)
f Λεπίδες με 5 άκρα για το
μπλέντερ και το μύλο (μόνο σε
συγκεκριμένα μοντέλα)
g Διακόπτης
h Ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας
i Ρυθμίσεις ταχύτητας
j Λεπίδες μίνι κόφτη (μόνο στους
τύπους HR2102/HR2104)
k Δακτύλιος σφράγισης για τις
λεπίδες του μίνι κόφτη
l Δοχείο μύλου και μίνι κόφτη
(μόνο στους τύπους HR2102/
HR2103/HR2104/HR2108)
m Φίλτρο (μόνο στους τύπους
HR2101/HR2013/HR2104)
Español
a Vaso medidor
b Tap a
c Jarra de la batidora
d Junta de la unidad de cuchillas de
la batidora/el molinillo
e Unidad de cuchillas de 4 hojas
para batidora y molinillo (solo en
modelos especícos)
f Unidad de cuchillas de 5 hojas
para batidora y molinillo (solo en
modelos especícos)
g Rueda de control
h Posición Pulse
i Selector de velocidad
j Unidad de cuchillas de la
minipicadora (solo modelos
HR2102/HR2104)
k Junta de la unidad de cuchillas de
la picadora
l Vado del molinillo y la
minipicadora (solo modelos
HR2102/HR2103/HR2104/
HR2108)
m Filtro (sólo en modelos HR2101/
HR2013/HR2104)
Suomi
a Mittamuki
b Kansi
c Sekoituskulho
d Tehosekoittimen/maustemyllyn
teräyksikön tiiviste
e Nelisakarainen teräyksikkö
tehosekoittimeen ja
maustemyllyyn (vain tietyt mallit)
f Viisisakarainen teräyksikkö
tehosekoittimeen ja
maustemyllyyn (vain tietyt mallit)
g Valitsin
h Pulssiasetus
i Nopeusasetukset
j Pienen teholeikkurin teräyksikkö
(vain malleissa HR2102/HR2104)
k Pienen teholeikkurin teräyksikön
tiiviste
l Maustemyllyn ja pienen
teholeikkurin kannu (vain
malleissa HR2102/HR2103/
HR2104/HR2108)
m Suodatin (vain HR2101/HR2013/
HR2104)
Norsk
a Målebeger
b Lokk
c Mikserkanne
d Tetningsring for knivenhet for
hurtigmikser/kvernen
e 4-stjerners knivenhet for
hurtigmikser og kvern (kun
bestemt modell)
f 5-stjerners knivenhet for
hurtigmikser og kvern (kun
bestemt modell)
g Kontrollbryter
h Pulsinnstilling
i Hastighetsinnstillinger
j Knivenhet for minihakker (kun
HR2102/HR2104)
k Tetningsring for knivenhet for
minihakker
l Beger til kvern og minihakker
(kun HR2102/HR2103/HR2104/
HR2108)
m Filter (kun for HR2101/HR2013/
HR2104)
Português
a Copo medidor
b Tampa
c Copo misturador
d Anel vedante para lâmina da
liquidicadora/do moinho
e Lâminas em estrela de 4 pontas
para liquidicadora e moinho
(apenas em modelos especícos)
f Lâminas em estrela de 5 pontas
para liquidicadora e moinho
(apenas em modelos especícos)
g Botão de controlo
h Função “Pulse”
i Níveis de velocidade
j Lâmina da mini picadora (apenas
HR2102/HR2104)
k Anel vedante para lâmina da mini
picadora
l Copo do moinho e da mini
picadora (apenas HR2102/
HR2103/HR2104/HR2108)
m Filtro (apenas HR2101/HR2013/
HR2104)
Svenska
a Mätbägare
b Lock
c Mixerbehållare
d Tätningsring för mixer/knivenhet
för kvarn
e 4-stjärnig knivenhet för mixer
och kvarn (endast en viss modell)
f 5-stjärnig knivenhet för mixer
och kvarn (endast en viss modell)
g Kontrollvred
h Pulsinställning
i Hastighetsinställningar
j Minihackarens knivenhet (endast
HR2102/HR2104)
k Tätningsring för minihackarens
knivenhet
l Bägare för kvarn och minihackar
(endast HR2102/HR2103/
HR2104/HR2108)
m Filter (endast HR2101/HR2013/
HR2104)
Français
a Verre doseur
b Couvercle
c Blender
d Bague d’étanchéité pour blender/
ensembles de lames du moulin
e Ensemble 4 lames pour blender
et moulin (certains modèles
uniquement)
f Ensemble 5 lames pour blender
et moulin (certains modèles
uniquement)
g Bouton de commande
h Position Pulse
i Réglages de vitesse
j Ensemble lames du mini-hachoir
(HR2102/HR2104 uniquement)
k Bague d’étanchéité pour
l’ensemble de lames du mini-
hachoir
l Bol du moulin et du mini-hachoir
(HR2102/HR2103/HR2104/
HR2108 uniquement)
m Filtre (HR2101/HR2013/HR2104
uniquement)
Italiano
a Dosatore
b Coperchio
c Vaso frullatore
d Anello di guarnizione per lama
tritatutto/frullatore
e Gruppo lame a 4 punte per
frullatore e tritatutto (solo per
specici modelli)
f Gruppo lame a 5 punte per
frullatore e tritatutto (solo per
specici modelli)
g Manopola di controllo
h Impostazione ad intermittenza
i Impostazioni velocità
j Gruppo lame del mini tritatutto
(solo HR2102/HR2104)
k Anello di guarnizione per il
gruppo lame del mini tritatutto
l Bicchiere mini tritatutto e
accessorio per macinare (solo
HR2102/HR2103/HR2104/
HR2108)
m Filtro (solo HR2101/HR2013/
HR2104)
Nederlands
a Maatbeker
b Deksel
c Blenderkan
d Afsluitring voor blender/mesunit
van maalmolen
e Viersterrenmesunit voor blender
en maalmolen (alleen specieke
modellen)
f Vijfsterrenmesunit voor blender
en maalmolen (alleen specieke
modellen)
g Bedieningsknop
h Pulsstand
i Snelheidsstanden
j Mesunit van minihakmolen
(alleen HR2102/HR2104)
k Afsluitring voor mesunit van
minihakmolen
l Beker van maalmolen en
minihakmolen (alleen HR2102/
HR2103/HR2104/HR2108)
m Filter (alleen HR2101/HR2013/
HR2104)
Türkçe
a Ölçme kabı
b Kapak
c Blender haznesi
d Blender/öğütücü bıçak ünitesi
contası
e Blender ve öğütücü için 4 yıldızlı
bıçak ünitesi (yalnızca belirli
modellerde)
f Blender ve öğütücü için 5 yıldızlı
bıçak ünitesi (yalnızca belirli
modellerde)
g Kontrol düğmesi
h Darbe ayarı
i Hız ayarları
j Mini doğrayıcı bıçak ünitesi
(yalnızca HR2102/HR2104)
k Mini doğrayıcı bıçak ünitesi
contası
l Öğütücü ve mini doğrayıcı ölçeği
(yalnızca HR2102/HR2103/
HR2104/HR2108)
m Filtre (yalnızca HR2101/HR2013/
HR2104)


:
•
.
•.
•.


 :

 .
 )P(
.
)HR2101/HR2103/HR2104( 

 .

.


:
•    
. 
•.
•.
  :
 . )P( 
.
)HR2101/HR2103/HR2104( 
 
 .
.

)HR2102 /HR2103 /HR2104 /HR2108( 
.

. )(

)HR2102/HR2103/HR2104/HR2108( 
.   
(      
     )
.

a 
b 
c 
d /


e 
)( 
f 
)( 
g 
h 
i 
j / HR2102( 
) HR2104
k 


l  
/ HR2103/ HR2102(
) HR2108 / HR2104
m HR2101/HR2013/HR2104( 
)

a 
b 
c 
d /

e  4 
)( 
f  5 
)( 
g 
h 
i 
j ( 
)HR2102/HR2104
k 

l ( 
)HR2102/HR2103/HR2104/HR2108
m HR2101/HR2013/

(

)HR2104
Español
Uso de la batidora
La batidora está diseñada para:
Batir líquidos, por ejemplo: productos lácteos, salsas,
zumos de fruta, sopas, mezclar bebidas, batidos.
Mezclar ingredientes blandos, por ejemplo, masa
para tortitas o mayonesa.
Hacer puré de ingredientes cocidos, por ejemplo:
comida para bebés.
Consejo: si desea procesar los ingredientes durante
muy poco tiempo, gire la rueda de control a la posición
Pulse (
P ) varias veces. No utilice nunca la posición
Pulse durante más de unos pocos segundos seguidos.
Uso del ltro (HR2101/HR2103/HR2104)
Puede utilizar el ltro para obtener salsas, zumos de
frutas frescas o cócteles muy batidos. Todas las pepitas
y las pieles quedarán en el ltro.
Suomi
Tehosekoittimen käyttö
Tehosekoittimen käyttötarkoitukset
Nesteiden, kuten maitotuotteiden, kastikkeiden,
hedelmämehujen, keittojen, juomien ja pirtelöiden
sekoittaminen.
Kevyiden aineiden, kuten ohukaistaikinan tai
majoneesin sekoittaminen.
Keitettyjen ruoka-aineiden, kuten vauvanruoan
soseuttaminen.
Vihje: Jos haluat käsitellä aineksia hyvin nopeasti,
käännä valitsin sykäysasentoon (
P ) useita kertoja.
Älä käytä pitopainiketta pidempään kuin muutaman
sekunnin kerrallaan.
Suodattimen käyttäminen (HR2101/HR2103/HR2104)
Siivilän avulla voit valmistaa herkullisia kastikkeita, tuoremehuja
ja cocktaileja. Kaikki siemenet ja kuoret jäävät siivilään.
Français
Utilisation du blender
Le blender est destiné à :
mélanger des ingrédients liquides, tels que des
produits laitiers, sauces, jus de fruits, soupes,
cocktails et milk-shakes ;
mixer des préparations à consistance molle, telles
que de la pâte à crêpes ou de la mayonnaise ;
réduire en purée des aliments cuits, pour préparer
des repas pour bébés par exemple.
Conseil : pour mixer des ingrédients très brièvement,
réglez le bouton de commande sur la position Pulse
( P ) à plusieurs reprises. N’utilisez jamais la fonction
Pulse pendant plus de quelques secondes.
Utilisation du ltre (HR2101/HR2103/HR2104)
Vous pouvez utiliser le ltre pour préparer des sauces
plus onctueuses, des jus de fruits frais ou des cocktails.
Tous les pépins et peaux restent dans le ltre.
Italiano
Come usare il frullatore
Il frullatore è particolarmente adatto per:
Frullare sostanze uide come latticini, creme, succhi
di frutta, zuppe, frappé, frullati.
Miscelare ingredienti morbidi come la pastella per i
pancake o la maionese.
Ridurre in purea cibi cotti (ad esempio le pappe
per bambini).
Suggerimento: per lavorare brevemente gli
ingredienti, ruotare più volte la manopola di comando
sull’impostazione a impulsi (
P ). Non utilizzate mai la
funzione pulse per più di qualche secondo alla volta.
Utilizzo del ltro (HR2101/HR2103/HR2104)
È possibile usare il ltro per salse frullate molto
nemente, succhi di frutta fresca o cocktail. Tutti i
piccioli e le bucce verranno trattenuti dal ltro.
Nederlands
De blender gebruiken
De blender is bedoeld voor:
het mengen van vloeistoffen, bijv. zuivelproducten,
sauzen, vruchtensappen, soepen, drankjes en
milkshakes;
het mixen van zachte ingrediënten, bijv.
pannenkoekbeslag of mayonaise;
het pureren van gekookte ingrediënten, bijv. voor
het bereiden van babyvoedsel.
Tip: als u ingrediënten heel kort wilt verwerken, draait
u de bedieningsknop een paar keer naar de pulsstand
(
P ). Laat het apparaat nooit langer dan enkele
seconden op de pulsstand werken.
Het lter gebruiken (HR2101/HR2103/HR2104)
U kunt het lter gebruiken om extra jngemalen
sauzen, verse vruchtensappen of cocktails te bereiden.
Alle pitjes en velletjes blijven in het lter achter.
Norsk
Bruke hurtigmikseren
Hurtigmikseren skal brukes til å:
mikse væsker, f.eks. meieriprodukter, sauser,
fruktjuice, supper, drinker og shaker
mikse myke ingredienser, f.eks. pannekakerøre eller
majones
mose kokte ingredienser, f.eks. for å lage barnemat
Tips: Du kan tilberede ingredienser veldig raskt ved
å vri kontrollbryteren til pulsinnstillingen (
P ) ere
ganger. Bruk aldri pulsinnstillingen i mer enn noen få
sekunder om gangen.
Bruke lter (HR2101/HR2103/HR2104)
Du kan bruke lteret til ekstra nt blandede sauser,
friske fruktdrikker eller drinker. Alt av kjerner og skall
fanges opp av lteret.
Português
Utilização da liquidicadora
A liquidicadora destina-se a ser utilizada para:
Misturar uidos, como lacticínios, molhos, sumos de
fruta, sopas, bebidas, batidos.
Misturar ingredientes macios, como massa para
panquecas ou maionese.
Reduzir ingredientes cozidos a puré, para preparar
comida para bebés, por exemplo.
Sugestão: para processar ingredientes durante breves
segundos, rode o botão de controlo várias vezes para
a regulação “pulse” (
P ). Nunca utilize a função ‘pulse’
durante mais do que alguns segundos de cada vez.
Utilizar o ltro (HR2101/HR2103/HR2104)
Pode utilizar o ltro para preparar molhos
extremamente macios e aveludados, sumos de fruta
frescos ou cocktails. Todas as sementes e cascas cam
retidas no ltro.
Svenska
Använda mixern
Mixern används till att:
Blanda vätskor, t.ex. mejerivaror, såser, fruktjuicer,
soppor, drinkar och shake-drycker.
Blanda mjuka ingredienser - t.ex. pannkakssmet och
majonnäs.
Mosa ingredienser - t.ex. barnmat.
Tips: Om du vill tillreda ingredienser i mycket korta
stötar vrider du kontrollvredet till pulsläget (
P ) era
gånger. Tryck aldrig på pulsknappen i mer än ett par
sekunder åt gången.
Använda ltret (HR2101/HR2103/HR2104)
Du kan använda ltret för att få extra nt mixade
såser, färsk fruktjuice eller drinkar. Filtret fångar upp alla
kärnor och skal.
Deutsch
Den Mixer verwenden
Der Mixer ist geeignet zum:
Mixen von Flüssigkeiten, z.B. Milchprodukte, Soßen, Obstsäfte,
Suppen, Mixgetränke, Milchshakes.
Mischen weicher Zutaten, z. B. Pfannkuchenteig und Mayonnaise.
Pürieren gegarter Zutaten, z.B. für Baby-Nahrung.
Tipp: Um Zutaten nur kurz zu verarbeiten, drehen Sie den
Drehschalter mehrmals auf die Impulseinstellung ( P ).
Die Impulsfunktion sollte immer nur wenige Sekunden lang
verwendet werden.
Verwenden des Filters (HR2101/HR2103/HR2104)
Mit dem Filter können Sie besonders feine Soßen, frische
Fruchtsäfte oder Cocktails zubereiten. Sämtliche Kerne und
Schalen werden herausgeltert.
Ελληνικά
Χρήση του μπλέντερ
Το μπλέντερ χρησιμοποιείται για:
Να αναμιγνύετε υγρά, π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα,
σάλτσες, χυμούς φρούτων, σούπες, κοκτέϊλς, μιλκσεϊκς.
Ανακατεύετε μαλακά υλικά, π.χ. μείγμα για τηγανίτες ή
μαγιονέζα.
Λιώνετε μαγειρεμένα υλικά, π.χ για να φτιάξετε βρεφική τροφή.
Συμβουλή: Για να επεξεργαστείτε τα υλικά γρήγορα, γυρίστε
το διακόπτη ελέγχου στη ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας (
P )
αρκετές φορές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη ρύθμιση στιγμιαίας
λειτουργίας πάνω από μερικά δευτερόλεπτα τη φορά.
Χρήση του φίλτρου (HR2101/HR2103/HR2104)
Με το φίλτρο μπορείτε να φτιάξετε πολύ καλά χτυπημένες
σως, φρέσκους φρουτοχυμούς και κοκτέιλ. Όλα τα
κουκούτσια και οι φλούδες παραμένουν μέσα στο φίλτρο.

Ver el manual de Philips HR2104 Daily aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Batidoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips HR2104 Daily o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Philips y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Philips proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Philips
HR2104 Daily
Batidora
Español, Portugués, Inglés
Manual de usuario (PDF)

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Philips HR2104 Daily más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados