Proove EL1035 manual

6.2 · 1
PDF manual
 · 2 páginas
Inglés
manualProove EL1035

USER MANUAL EL1035

SÄKERHETSTIMER, 60-45-30-15 min
Digital, Jordad, Petsäker •
EL1035
Egenskaper
Lämplig att användas till kaffebryggare/strykjärn eller liknande.
• Minnesfunktion: Senaste nedräkningsperiod upprepas med ett tryck på START/ON-knappen
• Multifunktion: Man kan välja mellan 4 olika nedräkningsperioder • 60, 45, 30 och 15 minuter.
• Periodindikator: Med de 4 periodindikatorerna ser man vilken period som är aktiv.
• Paus funktion: Med START/ON-knappen kan man pausa under nedräkning.
• Avbryta nedräkning: Med STOP/OFF avbryter du nedräkningen/strömmen enkelt och snabbt.
Användning och funktion
Anslutning
Anslut timern till 230V uttag. En röd "OFF" indikator tänds.
Anslut t.ex kaffebryggaren till timern.
Slå på kaffebryggaren.
Start
Nedräkning från 60 minuter till noll.
Tryck en gång på START/ON-knappen och tidsnedräkningen startar från 60 minuter ner till 0 minuter.
• Efter att den första 15-minutersperioden har räknats ner så slocknar indikatorn för 60 min och indikatorn för
45
min börjar blinka. Detta visar att det är 45 minuter kvar osv.
Välja tidsinställning. 60, 45, 30 eller 15 minuter.
Man kan välja vilken tidsnedräkning man vill starta. Välj mellan 60, 45, 30
eller 15 minuter.
Håll inne START/ON-knappen tills indikatorn för 60 minuter börjar blinka snabbt.
Tryck igen på START/ON-knappen för att ändra till 45-30-15 minuter osv. Efter att valt den tid man vill börja på så
startar tidsnedräkningen efter ca
3 sekunder och indikatorn blinkar långsamt.
Paus funktion
• Genom att man trycker en gång på START/ON-knappen så kan man pausa nedräkningen.
• Den gröna indikatorn för den aktiva nedräkningsperioden slutar att blinka.
Tryck igen på START/ON-knappen för att fortsätta nedräkningen.
Avbryta nedräkning
För att avbryta nedräkningen helt, tryck på STOP/OFF-knappen.
Minne
Så länge som timern är ansluten till
230V uttaget kommer den ihåg den senast använda nedräkningsperiod som
använts och man behöver inte göra om inställningarna om man vill använda sig av samma nedräkningsperiod
som tidigare. Det är bara att trycka på START-knappen.
Strömavbrott
Om strömmen till timern bryts så raderas minnet och timern nollställs.
Specifikation
Art nr:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL1035
Typ:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMT200-2G60ML
Märkspänning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230VAC 50Hz, 16(2)A 230V~
Max belastning:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3680W

[ENGLISH] USER MANUAL

SAFETY TIMER, 60-45-30-15 min
Digital, Earthed, Childproof
• EL1035
Characteristics
• Suitable for use with coffee makers/irons etc.
• Memory function: The last count-down period is repeated by pressing the START/ON button.
• Multifunction: You can choose between 4 different count-down periods: 60, 45, 30 and 15 minutes.
Timing indicator: The 4 timing indicators show which of the times is active.
• Pause function: You can pause the count-down with the START/ON button.
• Stop the count-down: Press the STOP/OFF button to cut the count-down/current quickly and easily.
Use and function
Connection
• Connect the timer to a 230 V outlet. A red "OFF" indication lamp lights up..
• Connect the coffee maker etc. to the timer.
• Switch the coffee maker on.
Start
Count-down from 60 min to zero.
• Press the START/ON button once and the timer will start to count down from 60 min to 0 min.
• After the first 15 minute period, the 60 min indication lamp will go out and the 45 minute indication lamp will
start to flash. This indicates that there is 45 minutes left etc.
Select time setting. 60, 45, 30 or 15 min.
You can choose which of the count-down periods you want to start. Choose between 60, 45, 30 or 15 minutes.
• Keep the START/ON button depressed until the 60 minute indicator starts to flash rapidly.
• Press the START/ON button again to change to 45-30-15 min etc. When you have chosen the time interval you
want, the count-down will start after about 3 sec. and the indication lamp will flash slowly.
Pause function
• You can pause the count-down by pressing the START/ON button once.
The green indication lamp for the active count-down period will stop flashing.
• Press the START/ON button again to change to continue the count-down.
Stop the count-down
Press the STOP/OFF button to stop the count-down.
Memory
As long as the timer is connected to the 230 V outlet, it will remember the last count-down period that was used,
and you do not need to change the setting if you want to use the same time period again. Just press the START
button.
Power cuts
If the power supply to the timer is cut, the memory is erased and the timer is reset.
Specification
Part no.:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL1035
Type:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMT200-2G60ML
Rated voltage:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230VAC 50Hz, 16(2)A 230V~
Max load: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,680 W

www.proove.se www.proove.se

[SVENSKA] BRUKSANVISNING

Ver el manual de Proove EL1035 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría No categorizado y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Proove EL1035 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Proove y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Proove proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Proove
EL1035
No categorizado
Inglés
Manual de usuario (PDF)

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Proove EL1035 más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados